Una parella jove havia entregat unes arres a Servihabitat per adquirir la seva futura vivenda habitual. La Immobiliària, malgrat que s’havia obligat a entregar la finca lliure de càrregues i gravàmens, pretenia endossar-la al client amb deutes comunitaris i IBIS pendents que superaven el 10% del preu de compra de la finca.

Quant la jove parella, va assabentar-se, pels veïns, que el pis tenia molt deutes amb la Comunitat, la Immobiliària els hi va fer firmar la renúncia a aportar, el dia de la signatura davant Notari, el corresponent certificat al corrent de pagament de deutes comunitaris.

El dia de la firma davant de Notari, la parella es disposava a adquirir la finca en les condicions pactades, si bé, davant l’existència dels deutes esmentats va exigir a la Inmobiliària dipositar, part del preu, a la Notaria, a fi que des d’aquesta es liquidessin els esmentats deutes. Servihabitat es va negar a formalitzar la venta en aquestes condicions. La jove parella, va fer valdre l’ incompliment de Servihabitat, XXI, S.L., i va reclamar-los les arres doblades. Servihabitat XXI, S.L., per contra, va declinar inclús retornar-los la devolució de les arres entregades, manifestant expressament la seva voluntat de quedar-se-les.

La Il·lustre Audiència Provincial de Girona tot confirmant la sentència dictada pel Jutjat de 1ª Instància número 2 de Girona, ha determinat que la compraventa no es va celebrar per causa imputable a Servihabitat XXI, S.L., conforme a la seva voluntat de no satisfer les carregues que gravaven l’immoble objecte de la venta, ni retenir una part de l’ import del preu pel seu pagament, condemnant-la a retornar les arres doblades a la jove parella, i a totes les costes del procediment.