El Banc Popular cobra a una clienta, en el any 2007, per un descobert en el compte corrent una comissió mensual del 4’5 % mensual, a pesar de tenir pactada amb l’entitat una comissió del 2% semestral. No obstant, i en tant que la comissió no obeïa a cap servei efectivament prestat o despeses hagudes, la jutgessa del Jutjat de 1ª Instància número 1 de Sant Feliu de Guíxols, declara la nul·litat d’aquelles comissions, en sentència dictada el dia 13.06.2014.

A més a més, la sentència dictada, recrimina a l’entitat, que l’ interès aplicat, sigui calculat sobre uns valors mensuals juntament amb l’ import de la comissió de descobert que és el valor final sobre el que recalcula la nova quantitat amb interessos i comissions, de manera que es produeix el que la pròpia clienta denomina de “bola de neu” generant interessos sobre interessos. Conclou la jutgessa que no es poden meritar interessos sobre interessos.

La jutgessa condemna al Banc Popular a reitegrar la quantitat cobrada a la clienta en concepte de comissions de descobert, i ordena a recalcular els interessos sobre el principal sense el meritament dels interesos posteriors.

Després que el Banc Popular presentés recurs contra la sentència de 1ª Instància, l’Audiència ha confirmat la mateixa que declarava nul·les unes comissions de descobert per que no obeïen a cap servei prestat i reitera la condemna al Banc Popular a retornar els diners.  Però a més a més, acollint la impugnació feta pel client, (en primera instància només obligaven a retornar les comissions no els interessos de demora cobrats en excés)  declara nuls per abussius els interessos de demora del 29% percebuts juntament amb les comissions, en tant que els pactats amb el client eren del 12’950%, i no del 29%.

L’Audiència, reitera la prohibició de l’anatocisme (cobrar a més de les comissions i interessos per descoberts, nous interessos sobre aquells, prohibeix, “l’efecte de bola de neu”) , i obliga a recalcular i retornar al client els interessos, les comissions i els nous interessos sobres els primers.